Baljit Sahni

Baljit Sahni, Forward at FC Pune City