Kamaljit Singh

Kamaljit Singh, Goalkeeper at FC Pune City